Władze
12.03.2008.

Najwyższą władzą Oddziału jest Zjazd Oddziału - zwyczajny, który odbywa się raz na dwa lata, lub nadzwyczajny, zwoływany w razie potrzeby.

Natomiast władzami Oddziału są:


Zarząd Oddziału kieruje Oddziałem w okresie pomiędzy Zjazdami Oddziału, w tym m.in:

  • wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK,
  • organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK dla członków i osób nie zrzeszonych w PTTK,
  • reprezentuje Oddział,
  • powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
  • zarządza majątkiem Oddziału i dysponuje jego funduszami, uchwala roczny budżet Oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe,
  • składa sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Głównemu i Zjazdowi Oddziału,
  • ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze,
  • może prowadzić szkolenie członków PTTK,
  • podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

Zarząd Oddziału zbiera się z reguły raz na dwa tygodnie z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych.

Spotkania Zarządu Oddziału odbywają się w siedzibie Oddziału i mają charakter otwarty - zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą działalnością!


Komisja Rewizyjna jest organem kotrolującym całokształt działalności Oddziału.

Sąd Koleżeński rozstrzyga kwestie sporne.