Dołącz do nas

Aby zostać członkiem Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie wystarczy wykonać 3 naprawdę proste kroki:
1. Wypełnić deklarację, która dostępna jest…

 • w postaci skanu deklaracji w formacie PDF >>
 • w wersji papierowej u Nataszki Figiel w COTG (więcej o tym kiedy i gdzie można znaleźć Nataszkę – punkt zbierania składek >>
 • w wersji papierowej w siedzibie Oddziału >>

2. Następnie deklarację wraz z 1 zdjęciem legitymacyjnym zanieść do

 • Nataszki Figiel w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK na ul. Jagiellońskiej 6  (więcej tutaj > )
 • siedziby Oddziału przy ul. Radziwiłłowskiej 21/4:
 • w czasie spotkań Zarządu (informację o dacie najbliższego spotkania można znaleźć w Kalendarzu wydarzeń >>)
 • w godzinach otwarcia biura Oddziału >> )
 • zostawić w siedzibie koła lub klubu.

3. I opłacić na miejscu wpisowe i składkę członkowską.


Składki członkowskie

Składka członkowska, ważna od momentu jej opłacenia do 31 marca kolejnego roku, wynosi (2023 rok):

 • 36 PLN ulgowa młodzieżowa,
 • 51 PLN ulgowa (emeryci, bezrobotni, niepełnosprawni),
 • 75 PLN normalna.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki młodzieżowej są:

 • opiekunowie szkolnych kół PTTK,
 • osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
 • młodzież szkolna i studenci – do ukończenia 26 roku życia.

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:

 • rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej jedną osobę małoletnią (składka rodzinna),
 • emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,
 • bezrobotni,
 • osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
1) Członkowie Honorowi PTTK,
2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
5) osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

Wpisowe do PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK, pobiera się ją również w przypadku wystawiania duplikatu legitymacji (gdy uległa ona zniszczeniu lub zgubieniu). Obecnie wpisowe wynosi:

 • 21 zł dla osoby opłacającej składkę normalną,
 • 12 zł dla osoby opłacającej składkę ulgową lub młodzieżową,

Opłacenie rocznych podstawowych składek członkowskich udokumentowane jest wklejeniem na odwrocie legitymacji członka PTTK znaczka wydanego przez ZG PTTK.

Formularz wyznaczenia osoby uprawnionej w ramach umowy generalnej ubezpieczenia NNW członków PTTK – do pobrania tutaj.