29 grudnia 2016

O nas

Oddział Akademicki

PTTK w Krakowie

Oddział Akademicki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie założony został w 1957 r., jako kontynuator działającego w okresie międzywojennym Oddziału Akademickiego PTT.
Do dziś zrzesza koła i kluby PTTK krakowskiego środowiska akademickiego, prowadzi 3 studenckie bazy namiotowe i chatkę studencką oraz Regionalną Pracownię Krajoznawczą PTTK w Krakowie, posiadającą bogaty księgozbiór o tematyce turystyczno-przyrodniczej.
Forma prawna | Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą Organizacja Pożytku Publicznego
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym | 0000083727
Data wpisu do rejestru stowarzyszeń | 6.02.2002 r.
Data przyznania statusu Organizacji Pożytku Publicznego | 29.04.2010 r.
Nazwa banku | BNP Paribas
Nr rachunku | 32 1750 0012 0000 0000 3662 4302
UWAGA! URUCHOMILIŚMY NOWY RACHUNEK BANKOWY, KTÓRY OD STYCZNIA 2023 JEST RACHUNKIEM GŁÓWNYM ODDZIAŁU:
BNP Paribas 32 1750 0012 0000 0000 3662 4302
NIP | 676-11-27-007
REGON | 350012383

Historia Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie – KLIKNIJ TUTAJ


Działalność Oddziału

Cele i sposoby działania Oddziału określone są w statucie PTTK:

Od 15.06.2020 Oddział Akademicki PTTK w Krakowie działa na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W szczególności, Oddział prowadzi swoją działalność poprzez:

 • propagowanie krajoznawstwa oraz turystyki kwalifikowanej;
 • organizowanie i obsługę wycieczek oraz innych imprez turystycznych i krajoznawczych;
 • kształcenie oraz doskonalenie społecznych i zawodowych kadr turystyczno-krajoznawczych;
 • działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia oraz ratownictwa medycznego;
 • budowanie i utrzymywanie obiektów turystycznych, gastronomicznych, sportowych oraz innych urządzeń istotnych dla turystów;
 • zapewnienie miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
 • ustanawianie oraz nadawanie odznak turystyczno-krajoznawczych;
 • prowadzenie bibliotek, archiwów, pracowni krajoznawczych, muzeów;
 • drukowanie książek, broszur, folderów, czasopism, plakatów, kart pocztowych, kalendarzy i innych publikacji oraz wyrobów drukowanych;
 • organizowanie oraz popieranie działań zmierzających do zabezpieczenia, ochrony i zachowania walorów naturalnych, a także kulturowych Polski oraz utrwalania cech charakterystycznych poszczególnych regionów, stanowiących istotne elementy tożsamości narodowej mieszkańców kraju;
 • działalność na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt i roślin, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody;
 • organizowanie oraz popieranie działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi turystyki;
 • utrzymywanie kontaktów i współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi zajmującymi się turystyką oraz ochroną przyrody;
 • inicjowanie, prowadzenie oraz popieranie prac, w tym również naukowych, wynikających z celów PTTK.