25 czerwca 2018

RODO

Informacja w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze (zwane dalej również „PTTK” lub „Stowarzyszeniem”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 100817, oraz Oddział Akademicki PTTK w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej 21/4, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000083727 (zwany dalej również „Oddziałem”) przetwarzają następujące dane osobowe członków Stowarzyszenia i Oddziału:
  • imię i nazwisko
  • data urodzenia lub PESEL
  • adres do korespondencji
  • adres poczty elektronicznej
  • numer telefonu
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 udostępniane są nam przez członków dobrowolnie przy okazji przystępowania do Stowarzyszenia i Oddziału. Dane te przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu prawidłowej realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia, a także celem zapewnienia członkom możliwości skorzystania z pełni praw przysługujących członkom Stowarzyszenia i wywiązania się ze spoczywających na nich obowiązków. Dane wskazane w ust. 1 pkt 1) – 3) niniejszej klauzuli stanowią dane niezbędne do pełnoprawnego funkcjonowania jako członków Stowarzyszenia i Oddziału, a co za tym idzie ich niepodanie może skutkować odmową przyjęcia w poczet członków zwyczajnych PTTK.
 3. Informujemy, że współadministratorami danych osobowych są Stowarzyszenie (dane kontaktowe: Biuro Zarządu Głównego PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. centrala: +48 22 826 22 51 – 56, fax +48 22 826 25 05, e-mail: iod@pttk.pl) oraz Oddział (dane kontaktowe: Oddział Akademicki PTTK w Krakowie, 31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 21/4, e-mail: oakrakow@oakrakow.pttk.pl)
 4. Oświadczamy, że respektujemy wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając członkom:
  • prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
  • prawo do sprostowania danych – po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, a także, gdy członek zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych, bądź gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo to przysługuje w następujących przypadkach: w razie zakwestionowania prawidłowości danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić prawidłowość tych danych; w sytuacji gdy przetwarzanie okaże się niezgodne z prawem, a członek sprzeciwi się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;  po wniesieniu przez członka sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony – o ile będzie to technicznie możliwe;
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe przekazane Nam przez członków przechowywane są przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu. Dane te zostaną usunięte przez wpóładministratorów danych osobowych po skreśleniu z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia w przydatku zalegania składki za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
 6. Dane osobowe członków mogą być przez Nas udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez członków nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Współadministratorzy danych nie mają zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Kontakt z wyznaczoną przez nas osobą kontaktową możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: krapst@krapst.eu lub poprzez adresy pocztowe wskazane powyżej, w ust. 1 i 3.