Władze Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie

Najwyższą władzą Oddziału jest Zjazd Oddziału – zwyczajny, który odbywa się raz na cztery lata, lub nadzwyczajny, zwoływany w razie potrzeby.

Natomiast władzami Oddziału są:

 • Zarząd Oddziału
 • Komisja Rewizyjna Oddziału
 • Sąd Koleżeński Oddziału (jego istnienie zależy od decyzji Walnego Zjazdu Oddziału)

Zarząd Oddziału kieruje Oddziałem w okresie pomiędzy Zjazdami Oddziału, w tym m.in:

 • wykonuje uchwały Zjazdu Oddziału, Walnego Zjazdu PTTK i władz naczelnych PTTK oraz stwarza warunki dla ich wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK,
 • organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK dla członków i osób nie zrzeszonych w PTTK,
 • reprezentuje Oddział,
 • powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
 • zarządza majątkiem Oddziału i dysponuje jego funduszami, uchwala roczny budżet Oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe,
 • składa sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi Głównemu i Zjazdowi Oddziału,
 • ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze,
 • może prowadzić szkolenie członków PTTK,
 • podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.

Zarząd Oddziału zbiera się z reguły raz na dwa tygodnie z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych.

Spotkania Zarządu Oddziału odbywają się w siedzibie Oddziału i mają charakter otwarty – zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą działalnością!

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Oddziału.

Sąd Koleżeński rozstrzyga kwestie sporne.


Zarząd OA PTTK w Krakowie

Członkowie Zarządu Oddziału, wybranego na dwuletnią kadencję podczas XLI Zjazdu Oddziału w dn. 20 maja 2019r., po zmianach zatwierdzonych w dn. 1 września 2021:

 • Paweł Suder (SKPG) – Prezes
 • Joanna Łazowska (SKPG) – Wiceprezes
 • Piotr Cybulski (AWF) – Wiceprezes
 • Adam Stalka (AKInO) – Wiceprezes
 • Przemysław Wróbel (SKPG) – Wiceprezes
 • Ewa Sieteska (SKPG) – Skarbnik
 • Adrian Dudziak (SKPG) – Sekretarz
 • Małgorzata Worytkiewicz (SKPG)

Komisja Rewizyjna

Członkowie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, wybrani na XLI Zjeździe Oddziału w dn. 20 maja 2019r.:
 • Paweł Miśkowiec (SKPG) – Prezes
 • Natalia Figiel (AKInO) – Wiceprezes
 • Małgorzata Franczyk (SKPG) – Sekretarz
 • Piotr Dąbrowski (Koło nr 13)
 • Agata Ciach (SKPG)

Sąd Koleżeński

Na XLI Zjeździe Oddziału 20 maja 2019r. postanowiono na najbliższą kadencję nie wybierać Sądu Koleżeńskiego.