Zjazd Oddziału

Zapraszamy wszystkich Członków Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie na Zjazd Oddziału, który odbędzie się dnia 20-go maja 2019 o godzinie 18:45 (I termin), 19:00 (II termin). Zjazd odbędzie się na Politechnice Krakowskiej (ul. Warszawska 24) w budynku Houston, sala 131. Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Oddziału.
 2. Wybór prezydium Zwyczajnego Zjazdu w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego (opcjonalnie), sekretarz.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Zjazdu Oddziału.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad Zwyczajnego Zjazdu Oddziału.
 5. Wybór składu Komisji Mandatowej.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zwyczajnego Zjazdu.
 7. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybór składu Komisji Uchwał i Wniosków.
 9. Prezentacja sprawozdania Zarządu Oddziału z bieżącej kadencji.
 10. Prezentacja sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 11. Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej z bieżącej kadencji i wniosek w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu Oddziału.
 12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 13. Podjęcie uchwały Zwyczajnego Zjazdu Oddziału w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 14. Podjęcie uchwały Zwyczajnego Zjazdu Oddziału w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału.
 15. Przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu Oddziału.
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Podjęcie uchwały Zwyczajnego Zjazdu Oddziału w sprawie sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w latach kolejnych.
 18. Podjęcie uchwały Zwyczajnego Zjazdu Oddziału w sprawie maksymalnej liczby Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 19. Podjęcie uchwały Zwyczajnego Zjazdu Oddziału w sprawie długości kadencji Zarządu Oddziału.
 20. Wybór składu Komisji Wyborczej.
 21. Zgłaszanie kandydatów.
 22. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
 23. Przeprowadzenie głosowania.
 24. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
 25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Zjazdu.